بەهدینی - مالپەرا بەدەل بۆسەلی

ناڤەرۆک

دیرۆکا پەیدابونا نیژادێ (قەومێ) کورد و راستییا نەورۆزێ

بەدەل بۆسەلی: و پێشیێن کوردستانیان کینە؟ چیە؟ خەلەتی و راستیێن ل سەر نەورۆزێ هاتنە نڤێساندن… ئاری ئانکو ئاریەن کینە؟ ژ پێشیێن کوردان هوری، ئورارتو، میتانی و مەد (ماد) کینە؟ د ڤێ گۆتارێ دا، ئەم دێ راهێ نژاد، و چاندا کوردان بنڤێسین.

Featured Posts

bedelboseli.com